Teabe väljastamine volikogu liikmele

Eelmisel aastal registreeriti mitmeid märgukirju kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetelt seoses sellega, et vallavalitsus kas ei võimalda neile dokumendiregistrile juurdepääsu või on kehtestanud mingitele kirjadele ebaseaduslikud juurdepääsupiirangud. Teisalt olid vallavalitsused mures, et kui volikogu liikmetele on avaldatud/võimaldatud juurdepääs ka piiranguga teabele, siis avalikustavad volikogu liikmed sellist teavet ka nn oma valijatele, leides, et neil on selleks õiguslik alus.

„Juurdepääsupiiranguga teabele on volikogu liikmel juurdepääsuõigus juhul, kui selline teave on vajalik tema tööülesannete täitmiseks.“

Volikogu liikmete teabe saamise õigus tuleneb kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 26, mis sätestab, et volikogu liikmel on õigus saada omavalitsuselt teavet ja dokumente oma ülesannete täitmiseks, mis ei ole seadusega keelatud. Seega ei tulene volikogu liikme teabe saamise õigus avaliku teabe seadusest. Tegemist on asutuse sisesuhtega, mille üle inspektsioon järelevalvet ei teosta. Sellise seisukoha on andnud ka Riigikohus.

Siinkohal tuleb aga märkida, et ükski seadus otseselt ei keela volikogu liikmetele teabele juurdepääsu. On küll mõned seadused, mis annavad kindla loetelu, kellel on vastavale teabele juurdepääs. Inspektsioon on siin seisukohal, et juurdepääsupiiranguga teabele on volikogu liikmel juurdepääsuõigus juhul, kui selline teave on vajalik tema tööülesannete täitmiseks. Sellist teavet ei tohiks avalikustada kolmandatele isikutele. Kuna avaliku teenistuse seadus ei kohaldu volikogu liikmetele, mis paneb ametnikele saladuse hoidmise kohustuse, siis on omavalitsustes problemaatiline, kuidas tagada, et volikogu liikmed ei avalikustaks neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud piiranguga teavet.