Asutusel pole õigust küsida avaliku ülesande täitmiseks nõusolekut

Õigusliku aluse leidmise osas märkas inspektsioon 2019. aastal avaliku sektori andmetöötlejate hulgas teatavat ebakindlust.

Praktikutel tuli selgitada, miks on väär on küsida nõusolekut olukorras, kus tegelikult on isikuandmete töötlemiseks muu õiguslik alus. Selline tegevus on eksitav, sest jätab mulje, et inimesel on otsustusõigus olukorras, kus seda tegelikult ei ole. Näiteks oli üks selline olukord riikliku järelevalvemenetluse läbiviimisel, mis ei saa sõltuda isiku nõusolekust. Nõusoleku küsimine on asjakohane üksnes sellistes olukordades, kus isikul on ka reaalselt võimalik otsustada oma isikuandmete töötlemise osas.

Sestap tuleb arvestada, et isiku nõusolek on õigusliku alusena kehtiv siis, kui see on vabatahtlik. Nõusoleku küsimist saab pidada asjakohaseks üksnes sellistes olukordades, kus isikul on ka reaalselt võimalik otsustada oma isikuandmete töötlemise osas. Isik võib igal ajal oma nõusoleku vabalt tagasi võtta.

Kui isikuandmete töötlemiseks on avaliku võimu teostamine ja avaliku ülesande täitmine, saab andmetöötlus olla võimalik kas tulenevalt eriseaduse sättest või olla tuletatud ülesande täitmise vajadusest.

Kui tervishoiuteenuste korraldamise seadus ütleb, et tervishoiuteenuste osutajatele kehtestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Terviseamet, siis nendeks nõueteks on muuhulgas ka tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohane dokumenteerimine ja tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamine.

„Kui isikuandmete töötlemiseks on avaliku võimu teostamine ja avaliku ülesande täitmine, saab andmetöötlus olla võimalik kas tulenevalt eriseaduse sättest või olla tuletatud ülesande täitmise vajadusest.“

Järelevalve raames saab Terviseamet muudelt isikutelt või asutustelt infot küsida haldusmenetluse seaduse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 38 lõige 1 ütleb, et haldusorganil on õigus nõuda haldusmenetluse käigus menetlusosalistelt ning muudelt isikutelt nende käsutuses olevate tõendite ja andmete esitamist, mille alusel haldusorgan teeb kindlaks asja lahendamiseks olulised asjaolud.