Avaliku teabe seaduse täitmisest

Põhiseaduse (PS) § 44 lg 1 sätestab riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustele kohustuse anda isiku nõudmisel informatsiooni oma tegevuse kohta. Sellest sättest tuleneb ka avaliku teabe seaduse mõte, mille kohaselt on avaliku teabe seaduse eesmärgiks tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääs ning anda avalikkusele võimalus kontrollida avalike ülesannete täitmist.
Eelmisel aastal registreeriti mitmeid märgukirju kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetelt seoses sellega, et vallavalitsus kas ei võimalda neile dokumendiregistrile juurdepääsu või on kehtestanud mingitele kirjadele ebaseaduslikud juurdepääsupiirangud. Teisalt olid vallavalitsused mures, et kui volikogu liikmetele on avaldatud/võimaldatud juurdepääs ka piiranguga teabele, siis avalikustavad volikogu liikmed sellist teavet ka nn oma valijatele, leides, et neil on selleks õiguslik alus.
Avaliku teabe seaduse kohaselt on isikul, kelle õigusi on rikutud teabe kättesaadavuse osas, õigus pöörduda vaidega inspektsiooni poole. Siinkohal tuleb rõhutada, et seadus ei anna ühele poolele ainult õigust ega pane teisele poolele ainult kohustust, vaid mõlemal poolel on nii õigused kui kohustused. Ehk siis selleks , et teabevaldajal oleks arusaadav, millist teavet teabenõudja soovib, tuleb teabenõue esitada võimalikult selgelt.
Möödunud aastal sai inspektsioon ka selliseid kaebusi, mille lahendamiseks tal pädevust ei ole. Näiteks sooviti, et järelevalveasutusena teeks inspektsioon kohtule ettekirjutuse tunnistada kehtetuks kohtutoimikule juurdepääsu pannud kohtu määrus.
2019. aastal juhtus mitmeid andmelekkeid, kus dokumendiregistrites said avalikuks juurdepääsupiiranguga dokumendid. Pisteliste kontrollide käigus selgus, et jätkuvalt ei võimaldata ligipääsu e-kirjadele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Vastavalt 28.02.2019 jõustunud avaliku teabe seaduse rakendusaktile, milleks oli ministri määrus „Veebilehtede ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse nõuded ja ligipääsetavust kirjeldava teabe avaldamise kord“ tuleb teabe valdajatel tagada juurdepääs teabele vastavalt rahvusvaheliste suuniste standardile WCAG (Web Content Accessibility Guidelines ), mis on väljatöötatud veebidele ja mobiilirakendustele.