Kohalikud omavalitsused seires

Möödunud aastal viis inspektsioon läbi  järjekordse seire kohalike omavalitsuste veebilehtede ja dokumendiregistrite ülevaatamiseks ja puuduste tuvastamiseks. Seire viidi läbi ajavahemikus 26.08 - 21.09. 

Eesmärgiks oli vaadelda, kuidas omavalitsused täidavad avaliku teabes sätestatud teabe avalikustamise nõudeid. Valiku tegemisel, millise teabe avalikustamist kontrollida sai lähtutud ka sellest, mille osas on esitatud kaebusi, mis on seaduses muutunud ning millise teabe leidmine võiks olla kodanikule oluline.  Samuti kaardistada üldist teabele avalikustamise olukorda omavalitsustes.

Lisaks pidas inspektsioon vajalikuks hinnata dokumendiregistris dokumendile juurdepääsu võimaldamise ja AK (asutusesiseseks kasutamiseks) teabe kaitsmise olukorda.
Seire käigus vaadati:

1. Kas andmekaitsespetsialisti (AKS) andmed on leitavad võrgulehelt, äriregistrist?

2. Andmekaitsetingimuste avalikustamine.

3. Riigihangete avalikustamine, sh hankeplaani ja hankekorra leitavust.

4. Volikogu õigusaktide ja protokollide avalikustamist.

5. Eelarve avalikustamist.

6. Personalikäskkirjade avalikustamist (puhkus, lisatasud).

7. Sotsiaaltoetuste andmise kordade, sh avalduste vormide leitavaust.

8. Dokumendiregistri kaudu e-kirjadele juurdepääsu.

9. AK märgete kajastamist dokumendiregistris ja AK teabele juurdepääsu võimaldamist.

10. Füüsiliste isikute nimede avalikustamist dokumendiregistris.

Kuna alates 15.03.2019 ei luba AvTS § 36 lg 1 p 9 tunnistada asutusesisesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks  dokumente riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku eelarvevahendite kasutamise ning eelarvest töölepinguga töötavatele isikutele makstud töötasude ning muude tasude ja hüvitiste kohta, siis seires vaadati, kas ja kuidas omavalitsused avalikustavad nii puhkuste kui lisatasude ja preemiate maksmise käskkirju. 
Inspektsioon kontrollis väljapool seiret veel pisteliselt detailplaneeringute avalikustamist, dokumendiregistris metaandmete korrektsust ja teavet veebilehtedele ligipääsetavuse kohta kas eriolukordades või kui veebikülastaja ei saa infot tarbida tavapärases tähenduses.

Kokkuvõte

Kokku oli võimalik saada maksimaalselt 10 punkti.  Maksimumpunktid sai Põlva Vallavalitsus, kelle osas pistelise kontrolli käigus puudusi ei tuvastatud. 9,75 punkti said 3 valda, kelleks olid Mustvee Vallvalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus ja Jõhvi Vallavalitsus Seire käigus anti asutustele ka värvid vastavalt seire tulemustele. Nii said rohelise värvi asutused, kelle tulemuseks oli 8-10 punkti, kollase värvi said need asutused, kelle tulemuseks oli 5 – 7,75 punkti ning alla viie punkt saanud asutused oleksid saanud punase värvi. Seekord seire tulemusena keegi siiski punast värvi ei saanud. 79-st omavalitsust said rohelise värvi 42 omavalitsust ning 37 omavalitsust said kollase värvi.
Seire tulemustega saab tutvuda www.aki.ee.