Euroopa Andmekaitsenõukogu neli strateegilist sammu

2022. aasta aprillis leppisid Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmed Viini kohtumisel kokku, et tõhustavad strateegiliste juhtumite puhul veelgi koostööd ja mitmekesistavad kasutatavaid koostöömeetodeid. Rohkem, kui kunagi varem, on praegu oluline tagada isikuandmete kaitse üldmääruse ühetaoline tõlgendamine – et igaühel oleks samad õigused, vaatamata sellele, millises Euroopa Liidu riigis ta elab.

Kohtumisel Viinis koostati ühiselt deklaratsioon, milles Euroopa Andmekaitsenõukogu toob välja oma vastutuse tagada üldmääruse tõhus ja järjepidev rakendamine. Andmekaitseasutused omakorda kinnitasid eesmärki tihendada ja tõhustada piiriülest koostööd.

Andmekaitseasutused leppisid kohtumisel kokku neli sammu

Esiteks, andmekaitseasutused toovad perioodiliselt välja strateegilise tähtsusega piiriülesed juhtumid, mille lahendamiseks on oluline omavaheline koostöö ja Euroopa Andmekaitsenõukogu toetus. Siin panevad andmekaitseasutused erilist rõhku ka kogu asjakohase teabe õigeaegsele jagamisele, et saavutada võimalikult kiiresti konsensus.

Teiseks, Euroopa Andmekaitsenõukogu tegeleb õigusküsimustega, mis on seotud üldmääruse rakendamise õiguslike probleemidega üldises mõttes, konkreetsetes õigusküsimustes annab andmekaitsenõukogu välja rohkem arvamusi.

Kolmandaks, andmekaitseasutused kohustuvad täiendavalt vahetama teavet siseriiklike andmekaitsestrateegiate kohta, et leppida Euroopa tasandil kokku iga-aastastes ühistes prioriteetides, mis kajastuks ka järelevalvemenetlustes. Andmekaitseasutused võivad ette valmistada ühise järelevalveraamistiku, sealhulgas ühised kontrollivahendid.

Neljanda sammuna toodi esile eesmärk tõhustada piiriülest teabevahetust.

Soovide nimekiri Euroopa Komisjonile

Pärast 2022. aasta aprillikuist kohtumist saatis Euroopa Andmekaitsenõukogu Euroopa Komisjonile arutamiseks nn soovide nimekirja menetlusõiguse küsimustest, mida tuleks ühtlustada.

Loetelus käsitletakse muu hulgas haldusmenetluse poolte õigusi, menetlustähtaegu, kaebuste vastu võtmise või tagasilükkamise nõudeid, andmekaitseasutuste uurimisvolitusi ja koostöömenetluse praktilisi küsimusi.

Samuti andis Euroopa Andmekaitsenõukogu 2022. aasta sügisel avalikkusele teada ka oma teisest ühisest järelevalvemenetlusest, mis keskendub andmekaitsespetsialisti määramisele ja ametikohale asutustes ja ettevõtetes.

Praeguseks on juba koostatud strateegilise tähtsusega piiriülese menetluste valiku kriteeriumid. Muu hulgas loetakse strateegiliseks juhtumit, kui see puudutab korduvat probleemi mitmes liikmesriigis, on seotud andmekaitse ja muu õigusvaldkonna ristumisega, mõjutab paljusid andmesubjekte mitmes liikmesriigis või kui mitmest liikmesriigist on sama juhtumi kohta suur hulk kaebusi.