Rahvusvaheline

Andmekaitsenõukogu on Euroopa Liidu sõltumatu juriidiline isik, mis on kokku kutsutud 2018. aastal ja mille eesmärk on tagada isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidev kohaldamine ja edendada koostööd Euroopa Liidu andmekaitseasutuste vahel.
Siin peatükis tuuakse välja Euroopa Andmekaitsenõukogu neli strateegilist sammu ja antakse ka ülevaade nõukogu olulisematest suunistest aastaks 2022.

Euroopa Andmekaitsenõukogu koostab suuniseid nii isikuandmete kaitse üldmääruse kui ka õiguskaitseasutuste direktiivi paremaks tõlgendamiseks ning praktikate ühtlustamiseks. Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis 2022. aastal vastu üheksa suunist, millest seitse suunati huvigruppidele arvamuse avaldamiseks avalikku konsultatsiooni. Suunised on nii andmesubjektidele, -töötlejatele, õiguskaitseasutustele kui ka järelevalveasutustele endale.
2022. aasta aprillis leppisid Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmed Viini kohtumisel kokku, et tõhustavad strateegiliste juhtumite puhul veelgi koostööd ja mitmekesistavad kasutatavaid koostöömeetodeid. Rohkem, kui kunagi varem, on praegu oluline tagada isikuandmete kaitse üldmääruse ühetaoline tõlgendamine – et igaühel oleks samad õigused, vaatamata sellele, millises Euroopa Liidu riigis ta elab.