Andmekaitsealane Schengeni hindamine

2023. aasta novembris koordineeris Andmekaitse Inspektsioon Eestis toimunud Schengeni andmekaitsealast hindamist, mille raames viibisid Eestis Euroopa Liidu liikmesriikide ning Euroopa Komisjoni eksperdid. Eelmine hindamine toimus aastal 2018 ning järgmine toimub vastavalt muudatustele Schengeni hindamise korralduses 7 aasta pärast aastal 2030. Hindamise tulemusena saavad Eesti vastutavad asutused tegevusplaani koos soovitustega võimalike puuduste kõrvaldamiseks.

Schengeni viisaruum võimaldab ligi 420 miljonil inimesel liikuda alas ilma, et nad peaksid läbima sisemisi piirikontrolle, ning efektiivset kaupade ja teenuste vedu. Selleks, et säilitada liikmesriikide ning isikute usaldus süsteemi vastu, on vajalik tagada, et viisaruumi nõudeid kohaldatakse korrektselt, efektiivselt ning kõikides liikmesriikides ühtselt. Kuivõrd ühe Schengeni viisaruumi liikmesriigi puudused või nõueterikkumised võivad mõjuda kogu viisaruumile negatiivselt, loodi selle vältimiseks järelevalvesüsteem, mille eesmärgiks on tuvastada puudusi viisaruumi nõuete täitmisel ning esitada ettepanekuid nende lahendamiseks. (https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:278:FIN).

Hindamisel käsitletakse strateegilisi elemente nagu ametnike/töötajate piisav koolitatuse tase, inimressursid, riskianalüüs, situatsiooniplaneerimine, ja külastatakse politseid, ministeeriumeid ning teisi asutusi. (16.5.2023 COM(2023) 274 final LISA 1)

Andmekaitse valdkonnas on peamine fookus andmesubjektide õigustel, kaebuste lahendamisel ning tundliku informatsiooni käsitlemisel. Põhjalikult käsitletakse andmekaitseasutuse rolli, peamisi ülesandeid, volitusi ja sõltumatust, struktuuri, inimressursse, eelarvet ning avalikkuse teavitamist. Oluliseks aspektiks on samuti koostöö teiste liikmesriikide andmekaitseasutustega. Kuna Schengeni viisaruumis on märkimisväärne roll ka eri riikidevahelistel infosüsteemidel, siis hindamise üheks eesmärgiks on tagada, et infosüsteemid ning neis toimuv infotöötlus vastavad kõikidele vajalikele andmekaitsenõuetele. (https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1- c3gyxp/vi7jgta93rwi)

2018. aasta hindamise tulemusena esitas Euroopa Komisjon Eestile soovitused, millele järgnevatel aastatel tähelepanu pöörata ning siseriiklikusse praktikasse üle tuua. Kokku esitati 21 soovitust, millest kuue eest oli vastutav Andmekaitse Inspektsioon. 2023. aasta hindamisel teatas Andmekaitse Inspektsioon, et kõik kuus soovitust on tänaseks täidetud või on käesoleval hetkel ellurakendamisel. (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ ST-12870-2020-INIT/et/pdf)