Seired

Selles peatükis on võimalik lugeda pilveteenuste seirest, mille eesmärk oli näha, kuidas asutused töötlevad isikuandmeid, ja andmeladude seirest, kus eesmärk oli selgitada välja valitsussektori
andmeladude probleemid ja nende põhjused.

Möödunud aasta oli Euroopa Liidu andmekaitseasutuste ja Euroopa Andmekaitsenõukogu koostöös oluline – teoks sai Euroopa Andmekaitsenõukogu eestvedamisel läbiviidud esimene ühisjärelevalve, mis võttis luubi alla pilveteenuste kasutamise avalikus sektoris. Eri tüüpi pilveteenused on saamas asutuste infosüsteemide osana ja andmetöötluse toetamisel uueks normaalsuseks. Asutused töötlevad juba praegu suures koguses isikuandmeid. Sageli on need väga tundliku iseloomuga.
2021. aasta suvest 2022. aasta kevadeni viis Andmekaitse Inspektsioon valitsussektoris läbi andmeladude ehk andmeaitade seire.¹
Seire eesmärk oli saada ülevaade valitsussektori andmeladudest, selgitada välja probleemid ja nende põhjused. Seire viidi läbi küsimustiku vormis, küsimustele vastas 20 asutust. Vastustest tuvastas inspektsioon 28 andmelao tunnustega andmetöötluskeskkonda, millest enamik sisaldas kas osaliselt või täielikult isikustatud andmeid.