Positiivne krediidiregister ja selle arengud

2023. aastal jätkas AKI panustamist positiivse krediidiregistri väljatöötamisse, mille tulemusena peaks Rahandusministeeriumi eestvedamisel valmima isikute finantskohustustest ülevaadet andev register. Eesmärk on luua preventiivse mõjuga register, mis turuosaliste vahel isikute maksekohustuste osas andmeid vahetades aitaks kaasa vastutustundliku laenamise põhimõtte paremale rakendamisele. Nagu on näha ka Andmekaitse Inspektsiooni järjekindlast praktikast, esineb isikutel laenukohustuste täitmisel raskusi, mis toob kaasa suure maksehäirete avaldamise arvu.

Septembris edastati AKI-le arvamuse avaldamiseks Cybernetica AS-i uurimus, mis koondab struktureeritult info loodava registri ja selle rakendamist puudutavate tegurite kohta seni tehtud uuringutest, eri osapoolte hinnangutest ja varasematel aastatel antud tagasisidest positiivse krediidiregistri väljatöötamiskavatsusele. Rahandusministeeriumi tellitud uuringu eesmärgiks on registri tehnoloogilise lahenduse väljapakkumine ja parima arhitektuuri valimine.

Kuna 2023. aastal edastatud uuring oli suuresti varasemalt antud infot koondav ega pakkunud veel registri loomiseks konkreetseid variante, rõhutas AKI enda tagasisides jätkuvalt vajadust mõelda läbi, kuidas tagada inimeste kohta võimalikult väheste andmete kogumine ning registris kajastatavate andmete õigsus. Näiteks vähenevad isiku laenukohustused regulaarselt ja selleks, et tagada registriandmete õigsus, tuleks registrit pidevalt ajakohastada. Ka loodava registri infotehnoloogilise lahenduse osas on isikuandmete kaitse seisukohalt endiselt eelistatud, et krediidiandjatel oleks võimalik andmeid pärida läbi andmevahetuskanali, mitte ühtsest isikute krediidiandmeid koondavast andmekogust, kuivõrd viimase puhul oleks andmelekke korral risk rohkematele inimestele kahju tekkimiseks võrreldamatult suurem.

Andmekaitse Inspektsioon jääb innukalt ootama Rahandusministeeriumi eelnõud positiivse krediidiregistri ellukutsumiseks.