Infoliin

Andmekaitse Inspektsiooni teabetelefon on olnud töös juba rohkem kui kümme aastat ja tõestanud oma vajalikkust. Pea pooled küsimused jõuavad meieni infoliini kaudu.

Infoliinilt saab kiire selgituse lihtsamatele olukordadele ja vastuse küsimustele, mis ei vaja sügavamat analüüsi ja regulatsioonide uurimist. Infoliin võtab vähemaks ka kirjalike selgitustaotluste koormat, mille arv on juba aastaid püsinud proportsioonis infoliini kõnede arvuga.

2021. aasta jaanuari algusest kuni 2022. aasta detsembri lõpuni helistati Andmekaitse Inspektsiooni infoliinile 2378 korda.

Analüüsides infoliinile tehtud kõnede sisu, saab öelda, et enim küsimusi võib liigitada isikuandmete kaitse regulatsiooni alla – kokku 1900 kõnet, mis on 80% kõigist infoliini kõnedest. Avaliku teabe seaduse kohaldamise kohta küsiti 219 korda, elektroonilise side seaduse ehk elektroonilise otseturustuse kohta 39 korda. Teemadel, mida ei olnud võimalik liigitada inspektsiooni järelevalvealasse, tehti 220 kõnet.

Kõige populaarsemad valdkonnad infoliinil on aastaid püsinud samad: andmekaitse töösuhetes, isikuandmete avalikustamine internetis (sh veebilehtedel, meedias, sotsiaalmeedias) ja salvestusseadmete kasutamine. Sarnaselt eelnevate aastatega on püsinud huvi iseenda isikuandmetele juurdepääsu kohta ja samuti üldisemad andmekaitsenõuete küsimused (nt andmekaitsetingimuste koostamine, nõusoleku küsimise vormistamine jne). 2021-2022 aastal oli tuntav huvi kasv seoses võlgnike andmete töötlemisega.

Isikuandmete kaitse seadusega seotud enim esinenud küsimused:

1. Töösuhetega seotud küsimused – 375 kõnet. Enim küsiti töökohtadel kaamerate kasutamise kohta (kokku 56 kõnet).

2. Andmete avalikustamine internetis või meedias – 241 kõnet. Enamasti on selliste kõnede puhul mureks andmete (nimi, isikukood, foto jms) avalikustamine internetis või (sotsiaal)meedias.

3. Üldisemalt salvestusseadmete kasutamine – 170 kõnet. Küsimused, mis puudutasid kaamerate kasutamise lubatavust avalikes kohtades ja eramajade küljes ning teavitussiltide nõuded. Kui siia liita ka küsimused kaamerate kasutamisest töökohtadel, oli kaameratega seonduvaid küsimusi 263.

4. Andmete väljastamine – isikute küsimused iseenda kohta käivate andmete (sh logid) kättesaamise kohta. Umbes veerand nendest kõnedest puudutasid surnud isikute andmete väljastamist pärijatele – kokku oli kõnesid 127.

5. Korteriühistutega seotud kõned – 122 kõnet. Nende hulgas oli nii salvestusseadmete kasutamisi kui ka üldisemat isikuandmete töötlemist korteriühistutes.

6. Võgnevused, kohtutäiturid ja inkasso – 101 kõnet. Võlgnevustega seonduvate probleemide puhul küsiti enim võlaandmete avaldamise ja inkassode tegevuse kohta.

Tasub märkida, et väga palju tuli küsimusi ka haridusvaldkonnast – koolidelt, lastevanematelt, KOV-idelt. Teemad olid suuresti COVID-iga seotud, aga tihti küsiti andmete avalikustamise, kaamerate kasutamise jms kohta.