Viljar Peep AKI peadirektor aastatel 2008 - 2018

Töötasin AKI-s 10 aastat. Arusaadavalt tundsin pärast lahkumist kõige enam puudust vanadest kolleegidest. AKI oli väike kompaktne meeskond, kus igaühel oli oma vastutusportfell. Formaalsetele juhtimistasanditele ja struktuuriüksustele eelistasime mitteformaalseid töörühmi ja isiklikku vastutust. Niivõrd paindlikku ja tõhusat hajusjuhtimise mudelit ja tugevat meeskonnatunnet ei ole ma enne ega pärast näinud.

Olen AKI-st 5 aastat eemal olnud ja loomulikult on mu visioon veidi kuhtunud. Aga usun, et aastaks 2035 on AKI-st saanud osa mõnest suuremast asutusest. Tehnoloogia ja õigus muutuvad üha keerukamaks. Väga väikeses asutuses on raske kõiki vajalikke kompetentse hoida ja arendada, eriti kui tuleb tegemist teha endast suuremate asutuste ja ettevõtetega nii Eestis kui Euroopas. Sellise ühendasutuse loomiseks on mitu võimalust, näiteks liita andmekaitse, tarbijakaitse ja konkurentsijärelevalve. Või siis viia andmekaitse ja avaliku teabe järelevalve riigi IT ja küberturbe osaks. Vajalikku sõltumatust saab tagada ka suuremas asutuses. EL-i õiguses ette nähtud andmekaitseasutuse sõltumatust ei ole ju seganud näiteks avaliku teabe ja andmekogude järelevalvega tegelemine. Loodan, et aastal 2035 on andmekaitse ja avaliku teabe alane proaktiivne töö suurema mahuga kui reaktiivne kaebuste ja kirjavahetusega tegelemine.

Kui tulin AKI-sse, oli asutuse maine päris kehv – meid teati peamiselt sünnipäevaõnnitluste ärakeelajana. Püüdsin vähendada kolleegide juriidilist ülemõtlemist, kaasata meie töösse oponente ja eksperte väljastpoolt (asutasime nõukoja) ning parandada teavitustööd. Seadsin eesmärgiks, et vähemalt 1/3 asutuse töömahust oleks proaktiivne (juhendiloome, võrgustikud, seired, auditid, ringkirjad jne). See oli pagana raske, sest töölaual kipub ikka domineerima see töövoog, kus on palju väikesi asju (kaebused, kirjad), millel on seadusega määratud tähtajalipik küljes. Mu teine viisaastak AKI-s läks EL-i andmekaitsereformi tähe all. Töömaht oli tohutu. Ise käisin Brüsselis kokku kolmes grupis (nii juhi, asejuhi kui eksperdi tasandil). Mäletan, et näiteks andmekaitse-ametnike juhise lõpphääletusele tuli eelnõu 43. versioon.