Tervis

Siin peatükis on võimalik lugeda kolmest teemast: tervishoiu teenused, terviseandmed kindlustuses ja isikuandmetest teadusuuringutes.

Üks meie 2022. aasta eesmärk oli kindlasti teha teavitustööd tervishoiuteenust osutavates ja sellega kokku puutuvates asutustes – nii haiglates, perearstikeskustes, kindlustustes, koolides kui ka lasteaedades.
Andmekaitse Inspektsioonil tuli ühe menetluse käigus välja, et kindlustusjuhtumi lahendamisel rikuti mitut isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM) tulenevat nõuet, mistõttu tegime kõikidele kindlustusseltsidele ringkirja, et selgitada, kuidas peaks kindlustusseltsi ja tervishoiuasutuse vahel kindlustusaluse isiku andmete edastamine toimuma.
Andmekaitse Inspektsioon annab kooskõlastuse poliitikakujundamise uuringutele. Viimastel aastatel on uuringutaotluste arv jäänud 20 juurde.

Peamine murekoht, mis endiselt taotluste läbivaatamisel esineb, on seotud isikuandmete töötlemise läbipaistvuse tagamisega. Enamasti leiavad vastutavad töötlejad, et andmesubjekte ei ole vaja andmetöötlemisest teavitada, kuna andmete töötlemine ei kahjusta andmesubjekti huve, sest väljund on teaduslik üldistus või/ja teavitamine oleks ebamõistlikult kulukas.