Avalik teave ja õigusloome

Siin peatükis räägitakse avalikust teabest ning õigusloomest, kohtupraktikast ja väärteomenetlustest.

Avaliku teabe seadus reguleerib avaliku teabe kasutamist ja kättesaadavust nii riigi- kui ka eraasutuses, mis täidab avalikke ülesandeid või on saanud riigieelarvelisi vahendeid. Avaliku teabe all mõistetakse avalikke ülesandeid täites loodud ja saadud teavet, mis on salvestatud teabekandjale, teisisõnu riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste töö käigus tekkivat talletatud informatsiooni.
AKI (Andmekaitse Inspektsioon) kontrollib arvamuse avaldamiseks saadetud eelnõude puhul eelkõige isikuandmete töötlemisega seonduvat, sh eelnõu kooskõla isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) nõuetega, aga ka laiemalt põhiseaduspärasust.