Majandusinfoportaalide seire vahekokkuvõte

Inspektsioon on saanud aastate jooksul sadu murelikke pöördumisi inimestelt, kes on leidnud internetiotsingu tulemustest linke majandusinfoportaalidele (infoportaalid), mis on avalikustatud nende isikuandmeid.
Infoportaalide tegevuse üle alustas inspektsioon järelevalvemenetlust 2017. aastal, kuid isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM/üldmäärus) kehtima hakkamisega  aastal 2018 muutus õiguskord ning see tähendas, et eelnevalt tehtu tuli uuesti üle vaadata uues andmekaitseõiguses.

2020. aasta 1. juunil saatis inspektsioon majandusinfoportaalidele (edaspidi infoportaal) õigusliku analüüsi ja ettepanekud oma tegevuse kooskõlla viimiseks IKÜMi nõuetega.
Inspektsioon leidis, et infoportaalide tegevus on vajalik, kuid inimeste andmete kogumine ja avalikustamise viis peab olema korrektne ning andmetöötluse protsess läbipaistev. Infoportaalide andmetöötlus peab olema kooskõlas andmekaitsereeglite ja põhimõtetega.

Kuigi infoportaalid avalikustasid äriregistrist võetud infot, tehti seda sageli koos lisaandmetega, mida inimese kohta on õnnestunud hankida teistest allikatest.  Näiteks olid seotud äriregistri andmed ametlike teadaannetega, kohtuotsuste, ajaleheartiklite, kinnisvara, võlainfo, reitingute, erakondlik kuuluvuse ning isegi CV-ga. Sageli oli küll erinevatest avalikest allikatest kogutud info otsingumootoritele avatud, kuid see häiris paljusid inimesi.

Arvestades, et kui infoportaalide ülesanneteks on tagada ühiskonnale nii juriidilise isiku esindusõiguse ja usaldusväärsuse kui ka lisaks füüsilise isiku krediidivõimekuse kontroll, siis just lähtuvalt nendest ülesannetest tulebki teha andmetöötlustoiminguid. Seejuures tuleb järgida eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõtteid.
Alates ettepaneku tegemisest on inspektsioon kontrollinud iga infoportaali vastavust andmekaitsenõuetele, sh ettepanekus toodule.

 Kui infoportaali vastutav töötleja on aru saanud, kuidas andmekaitsenõudeid täita ning viinud inspektsiooni hinnangul oma tegevuse teoreetiliselt ka vastavusse õigusaktides sätestatud tingimustega, siis peab inspektsioon vajalikuks kontrollida üle ka koostatud dokumentatsiooni (andmekaitsetingimused, õigustatud huvi analüüsi) ning tegeliku andmetöötluse ulatuse ja viisi kogu teabele, mis on konkreetse infoportaali võrgulehel. Selleks taotleb inspektsioon juurdepääsu isikuandmetele.

2020. aasta lõpu seisuga ei olnud ükski seires olevatest infoportaalidest viinud oma tegevust sinnamaani, kus andmetöötlus vastaks täielikult õigusaktides sätestatud nõuetele.


Siiski võib öelda, et suures osas olid infoportaalid inspektsiooni ettepanekutega nõustunud ning teinud parandusi ja muudatusi selleks, et viia oma tegevus õigusaktidega vastavusse. Inspektsioonini jõudnud pöördumiste pealt võib ka välja tuua, et ühe positiivse tendentsina oli märgata, et infoportaalid ei jäta enam inimeste isikuandmete töötlemisega seotud küsimustele vastamata. Samuti on reageeritud ka inimeste vastuväidetele ning eemaldatud võrgulehelt isikuandmeid.
Infoportaalide seire läbiviimine jätkub 2021. aastal. Inspektsiooni tugevdatud tähelepanu koondub ka sellele, et infoportaalides oleksid andmesubjekti õigused tagatud, sh et inimestel oleks võimalik tutvuda enda kohta käivate andmetega. Inimeste vastuväidete saamisel isikuandmed kustutaksid või vastuväidet ka sisuliselt hindaks ning põhjendaksid, millisel mõjuval õiguspärasel põhjusel andmetöötlus jätkub (IKÜM artikkel 21 lg 1).


Inspektsiooni seisukohad

Füüsilise isiku kohta käivate eraeluliste andmete (sh kohtulahendid, ametlikud teadaanded, meediakajastused) töötlemine infoportaalides on lubatud üksnes ulatuses, mis vastab täielikult isikuandmete kaitse seaduse (IKS) §-le 10 ja IKÜM artikkel 5 lõikele 1. Seejuures on näiteks keelatud töödelda (koguda, koostada, edastada):

a) eluloolisi andmeid (nt sünnikoht, emakeel, hariduskäik);

b) erakondliku kuuluvusega seotud andmeid;  

c) kinnistu andmeid;  

d) persoonilugusid, mis loovad inimestest negatiivse või kahtlustava mulje ning mis ei ole tihtipeale   seotud konkreetse inimesega;  

e) punktiskoori, kui puudub selle kujunemise läbipaistvus.

Koostada ja avalikustada tuleb võrgulehel andmekaitsetingimused, mis vastavad täielikult IKÜM artiklites 12 – 14 sätestatud nõuetele.
Koostada tuleb dokument, mis kirjeldaks piisava põhjalikkusega õigustatud huvi olemasolu (analüüs/hinnang). 
Kohustus on tagada andmesubjektile vastuväite esitamise võimalus, sh on kohustus lahendada vastuväide lähtuvalt vastuväite sisust. Olukorras, kus andmesubjekti taotlust ei rahuldata, tuleb infoportaalil tõendada seda, et edasiseks töötlemiseks on mõjuv õiguspärane põhjendus.
Rakendada tuleb täiendavaid kaitsemeetmeid – näiteks tagada andmesubjektidele suurem läbipaistvus ja luua elektrooniline keskkond, mis võimaldab enda kohta käivaid andmeid näha, kasutada ja esitada vastuväiteid.

Kõikide inspektsiooni seisukohtadega saab tutvuda inspektsiooni rubriigi Teavitus, juhised all asuvas veebiraamatukogus www.aki.ee.